Algemene voorwaarden

De juridische aspecten die gepaard gaan met zaken doen zijn steeds ingewikkelder geworden en vragen om gespecialiseerde aandacht. Wij, van Merit Advocaten en Adviseurs, scheppen graag duidelijkheid in gecompliceerde zaken. Met betrekking tot u onderneming zullen wij werken op basis van een overeenkomst waarop de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Wij staan open om de inhoud van deze voorwaarden of andere aspecten van de overeenkomst met u te bespreken, mocht u dat verlangen. Veranderingen aan de algemene voorwaarden en de met u gesloten overeenkomst zijn alleen bindend indien wij daarmee schriftelijk akkoord zijn gegaan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Merit Advocaten & Adviseurs is de handelsnaam van Merit Partners B.V. (hierna: “Merit Advocaten”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair gevestigd is in Rotterdam en haar kantoor houdt in Amsterdam.

 2. Merit Advocaten is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24296644.

 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door Merit Advocaten.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Merit Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar kan worden gebracht. Desgevraagd worden over de door Merit Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verstrekt.

 5. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Merit Advocaten beperkt tot het door Merit Advocaten in verband met de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 100.000 (honderd duizend euro).

 6. Op de dienstverlening van Merit Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.

 7. Merit Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Merit Advocaten is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door Merit Advocaten ingeschakelde derden te aanvaarden.

 8. De opdrachtgever geeft Merit Advocaten op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.

 9. De opdrachtgever vrijwaart Merit Advocaten tegen alle aanspraken van derden - de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen - die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden van Merit Advocaten voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Merit Advocaten.

 10. Alle vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Merit Advocaten in verband met door Merit Advocaten verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

 11. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Merit Advocaten vast te stellen uurtarieven.

 12. Door Merit Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, koerierkosten en reprokosten) zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porto, telefoon-, telefax- en kopieerkosten) wordt een bedrag ter hoogte van 6% van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 13. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Merit Advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

 14. Merit Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Merit Advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Merit Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.

 15. De rechtsverhouding tussen Merit Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle natuurlijke of rechtspersonen die betrokken zijn bij de vervulling van de werkzaamheden door Merit Advocaten.

 17. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in april 2015 en tevens te raadplegen op de website van Merit Advocaten & Adviseurs, www.meritadvocaten.com.  Amsterdam, april 2015